Kekemelik Forum

Tam Versiyon: Beyin Apsesi Kaynaklı Kekemelik İyileşmesi - İnme Sonrası Gelişen Kekemelik Olgusu
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Nöroşirürji Girişimi Sonrası Beyin Apsesi Kaynaklı Kekemelik İyileşmesi(Vaka Raporu)
Nörojenik Kekemelik: Beyin, sinirler veya kaslar arasındaki sinyal anormallikleri nedeniyle gelişen kekemelik türüdür. Nörojenik kekemelik felç, kafa travması veya başka tür bir beyin hasarı sonrası ortaya çıkabilir. Beyin konuşmada yer alan farklı beyin bölgelerini koordine etmekte zorlanır ve bu da net, akıcı konuşmaların üretilmesinde sorunlara yol açar.

1-)
Özet:
Kekemelik, tüm çocukların yaklaşık% 5'inde ve yetişkinlerin% 1'inde görülür. Bir tip, nörojenik kekemelik, genellikle dil akıcılığından sorumlu olan beyin alanlarındaki vuruşlara veya diğer yapısal hasarlara bağlanabilir. Burada, beyin apsesinin neden olduğu ilk nörojenik kekemelik vakasını sunuyoruz. Hasta 60 yaşında bir erkekti, nöbet geçirdi ve kekemelik geçirmeye başladı. MRG, ön frontal lobda dorsolateral prefrontal kortekse (BA (Brodmann bölgesi) 9 ve 46), frontal göz bölgesine (BA 8) ve premotor korteks ve ek motor bölgesine (BA6) kadar uzanan bir beyin apsesi ortaya çıkardı. Nöroşirürji drenajı ve antibiyotik tedavisinden sonra semptomlar düzeldi.

Tam metin ücretli olduğu için sadece bilgi açısından özetini paylaşıyorum.Eğer araştırmanın tamamını bulursam paylaşacağım.

Rf:
Daisuke Sudo  ,Youichi Doutake,Hidenori Yokota ,Eiju Watanabe 


2-)
İNSÜLER İNME SONRASINDA GELİŞEN PÜR NÖROJENİK KEKEMELİK OLGUSU

Giriş: Nörojenik kekeleme oldukça nadir görülür ve gelişimsel orjinli kekelemeden birçok yönden farklı özellikler taşır. En sık olarak yetişkinlerde görülür ve sıklıkla diğer konuşma ve dil bozuklukları ile beraberdir. Bu çalışmada sol insüler iskemik enfarkt sonrası görülen ve diğer konuşma bozukluklarının eşlik etmediği bir nörojenik kekeleme olgusu sunulmuştur.
 
Olgu: 57 yaşında sağ elli erkek hasta, ani gelişen konuşma bozukluğu şikayetiyle başvurdu. Sistemik hastalık öyküsü olmayan hastanın nörolojik muayenesinde konuşmasında hem tek heceli hem de çok heceli sözcüklerde, tüm hecelerde görülen istemsiz tekrarlar ve uzatmalar mevcuttu. Çekilen difüzyon ve kranial MRI’larında sol posterior temporoinsüler bölgede akut iskemi ile uyumlu kortikosubkortikal lezyon, Dijital Substraksiyon Anjiografi (DSA)’da sol İCA da total oklüzyon saptandı. Hastaya antiagregan tedavi başlandı. Hastanın 1.ay kontrolünde tutuk konuşma ve hece tekrarlarında önemli ölçüde düzelme olduğu görüldü. 

Tartışma: Nörojenik kekelemeye sıklıkla afazi, apraksi ve dizartri gibi bozukluklar eşlik ederken; bu olguda kekelemeye eşlik eden herhangi ek bir konuşma bozukluğu yoktu ancak nörojenik kekelemeyi düşündüren tanımlanmış tüm konuşma paternlerine sahipti. Bu olguda inmeye sekonder ortaya çıkan ve baskın olan konuşma paterninin hece ve kelime tekrarları olması literatürle uyumludur. Yapılan çalışmalar konuşmanın motor ve duyusal gibi tüm yönleri için gerekli olan nöral fonksiyonlardaki bütünlük ve uyum bozukluğunun bir sonucu olarak kekemeliğin geliştiğini düşündürmektedir. Nadir görülen bir klinik durum olan nörojenik kekemelik iskemik inme sonrası oluşan konuşma bozukluklarının ayırıcı tanısında akılda tutulması gerekmektedir. Altta yatan nöromekanizmaların araştırılması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi için fonksiyonel MRI gibi ileri görüntüleme yöntemlerini içeren çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Rf:
Özge YAĞCIOĞLU YASSA1, Beyza SARIÖZ2, Rahşan KARACI1, Gülay KENANGİL1, Füsun MAYDA DOMAÇ1 1T
.C.S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 
İstanbul 2T.C.S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
Paylaştığın için teşekkürler.
Bence metnin tümünü araştırmana gerek yok çünkü aramızda nörojenik kekemelik vakaları yok gibidir.

Bizi en çok ilgilendiren idiyopatik kekemeliktir, arkadaşlar nörojenik kekemelik için geçerli olan izlenimlerin idiyopatik kekemelik için de geçerli olduğunu düşünmesinler.
İyi günler